دوره 4، شماره 12، 1400، صفحات 47 - 61
نویسندگان : داود کاظمی فرد * و دکتر فرزانه میکائیلی منیع و دکتر علی عیسی زادگان

چکیده :
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه‌ی باورهای معرفت‌شناختی علمی، انگیزۀ یادگیری (سطحی و عمقی) با تصورات از یادگیری انجام گردید. تعداد 339 نفر از دانشجویان رشته‌های علوم پایه دانشگاه ارومیه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. تعداد کل این جامعه 2926 بودند. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. مقیاس باورهای معرفت‌شناختی علمی (SEBs)، مقیاس انگیزۀ یادگیری (MLS) و تصورات از یادگیری (COLS) جهت جمع‌آوری داده‌های پژوهش مورداستفاده قرار گرفت. داده‌های پژوهش با استفاده ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین باورهای معرفت‌شناختی علمی با بعد سازندگی تصورات از یادگیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین باورهای معرفت‌شناختی علمی بعد غیر مولد بودن (تکثیر) تصورات از یادگیری رابطه معناداری یافت نشد. علاوه بر این، بین بعد غیر مولد بودن (تکثیر) تصورات از یادگیری باانگیزه‌یادگیری رابطه مفاهیم علوم باانگیزه‌یادگیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از نقش معنادار باورهای معرفت‌شناختی علمی در پیش‌بینی تصورات از یادگیری بود، اما انگیزۀ یادگیری قدرت پیش‌بینی تصورات از یادگیری را نداشت. همچنین، نتایج این مطالعه نشان داد که باورهای معرفت‌شناختی علمی از طریق تصورات از یادگیری، در انگیزۀ یادگیری دانشجویان برای یادگیری علمی نقش مهمی را ایفا می‌کند.

کلمات کلیدی :
باورهای معرفت شناختی علمی، انگیزه یادگیری، تصورات از یادگیری، دانشجویان.


مشاهده مقاله
718
دانلود
158
تاریخ دریافت
۲۰ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۸ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۵ مرداد ۱۴۰۰