نقش واسطه ای انعطاف پذیری کنشی در رابطه با خوش بینی تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم
نقش واسطه ای انعطاف پذیری کنشی در رابطه با خوش بینی تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم
دوره 3، شماره 8، 1399، صفحه 18 - 33
نویسندگان : سحر هاتف معماری و دکتر زهرا روستایی * و دکتر مریم سادات متولی

چکیده :
این پژوهش باهدف تعیین رابطه خوش‌بینی تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم با میانجی-گری انعطاف پذیری کنشی انجام شد. در اين تحقيق از روش توصيفي همبستگی استفاده‌شده است. تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول سرانگشتی به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری 138 مشخص شد. داده¬های موردنظر با استفاده از پرسشنامه‌های عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان فام و تیلور (1999)، خوش‌بینی تحصیلی اسچنن-موران و همکاران (2013) و انعطاف‌پذیری کنشی كانر و دیویدسون (2003) گردآوری و با تکنیک تحلیل مسیر و توسط نرم‌افزارهای SPSS و AMOS ویرایش 21 تحلیل شد. نتایج حاصل نشان داد خوش‌بینی تحصیلی و انعطاف پذیری کنشی به‌صورت مثبت و معناداری با عملکرد تحصیلی رابطه دارند. همچنین خوش‌بینی تحصیلی نیز به‌صورت مثبت و معناداری با عملکرد تحصیلی، بین خوش‌بینی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم با میانجی گری انعطاف¬پذیری کنشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :
خوش بینی تحصیلی، عملکرد تحصیلی، انعطاف پذیری کنشی